Trang chủ Java Java Core Câu điều kiện Switch

Câu điều kiện Switch

0
5

Lệnh switch trong Java

Hoạt động của switch case như sau:

Switch sẽ kiểm tra giá trị của biến variable (nằm trong ngoặc đơn sau switch kia), và so sánh biến với từng giá trị khác nhau, lần lượt từ trên xuống dưới, mỗi giá trị cần so sánh gọi là một case.

Ở đoạn code dưới, các giá trị để so sánh với biến variable là value 1value 2. Khi một trường hợp đúng (true), khối lệnh ở trong case đó sẽ được thực thi.

Nếu tất cả các trường hợp đều sai (tức là các value ở case không bằng với biến variable), thì khối lệnh ở trong default sẽ được thực thi.

Lưu ý là khối default là không bắt buộc có ở cấu trúc switch case trong Java, tức là bạn có thể viết cũng được mà không viết cũng không bị lỗi.

Trong một switch có thể có rất nhiều case, nói chung là bao nhiêu case cũng được.

Khi thấy một case đúng, khối lệnh trong case đó sẽ được chạy.

Nếu không gặp lệnh break trong khối lệnh này, thì chương trình sẽ thực hiện tiếp các case bên dưới cho tới khi nó gặp lệnh break thì nó sẽ thoát ra khỏi switch.

Giả sử mà switch không có lệnh break nào, thì nó sẽ thực hiện đến khi không còn khối lệnh nào để chạy.

Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về từ khóa break trong phần sau.

Lưu ý!

Giá trị trong case phải là một giá trị cụ thể, không thể thực hiện phép toán so sánh hay tính toán trong case.

Cú pháp:

switch (bieu thuc) {
case value_1:
 // khoi lenh 1
  break; // tuy chon
case value_2:
 // khoi lenh 2
  break; //tuy chon
......
case value_n:
   // khoi lenh n
  break; //tuy chon
default:
   // khoi kenh nay duoc thuc thi
   // neu tat ca cac dieu kien tren khong thoa man
}

Ví dụ:

public class SwitchExample {    
 public static void main(String[] args) {        
   int number = 20;        
   switch (number) {        
   case 10:           
    System.out.println("10");           
    break;        
  case 20:            
    System.out.println("20");            
    break;        
  case 30:            
    System.out.println("30");            
    break;        
  default:            
    System.out.println("Not in 10, 20 or 30");        
  }    
 } }

Kết quả:

20
Sơ đồ:

Mệnh đề Switch-case khi không sử dụng ‘break’

Khi không sử dụng từ khóa ‘break’ trong mệnh đề switch-case. Điều này có nghĩa là các khối lệnh sau case có giá trị phù hợp sẽ được thực thi.

Ví dụ về mệnh đề switch-case:

public class SwitchExample {    
 public static void main(String[] args) {        
   int number = 20;        
   switch (number) {        
   case 10:           
    System.out.println("10");                  
  case 20:            
    System.out.println("20");                  
  case 30:            
    System.out.println("30");                    
  default:            
    System.out.println("Not in 10, 20 or 30");        
  }    
 } } 

Kết quả:

20
30
Not in 10, 20 or 30

Như vậy ở ví dụ trên, những case không có break thì nó sẽ thực thi đến hết, khi không còn khối nào thì thôi.

Ví dụ ở đây mình cho number = 20. Thì đầu tiên case 10 không thỏa mãn.

Chạy tiếp xuống case 20, lúc này nó sẽ chạy khối lệnh trong case 20, nhưng case 20 không có break, nó sẽ tiếp tục chạy xuống case 30và default.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

0 BÌNH LUẬN