Sử dụng Break trong java

Từ khóa break trong java được sử dụng để stop thực thi lệnh trong vòng lặp hoặc trong mệnh đề switch tại điều kiện đã được chỉ định. Đối với vòng lặp bên trong vòng lặp khác, thì nó chỉ stop vòng lặp bên trong đó.

Sử dụng break với vòng lặp for

Ví dụ:

public class Example {
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 0; i <= 5; i++) {
       if (i == 5) {
        break;
       }
    System.out.println(i);
  }
}

Kết quả:

0
1
2
3
4

Ví dụ sử dụng break với vòng lặp bên trong vòng lặp for khác:

public class Example {
   public static void main(String[] args) {
     for (int i == 0; i <= 3; i++) {
      for (int j == 1; j <= 3; j++) {
        if (i == 2 & j == 2) {
         break;
        }
       System.out.println(i + " " + j);
      }
     }
   }
}

Kết quả:

1 1
1 2
1 3
2 1
3 1
3 2
3 3

Sử dụng break với mệnh đề switch-case

Lệnh break trong câu điều kiện switch-case có tác dụng dừng case nếu muốn cho đến khi kết thúc .

Ví dụ:

publicclass SwitchExample {    
 public static void main(String[] args) {        
   int number = 20;        
   switch (number) {        
   case 10:           
    System.out.println("10");           
    break;        
  case 20:            
    System.out.println("20");            
    break;        
  case 30:            
    System.out.println("30");            
    break;        
  default:            
    System.out.println("Not in 10, 20 or 30");        
  }    
 } 
}

Chúc các bạn thực hiện thành công!