Bất kể một ngôn ngữ lập trình nào cũng có những điểm đặc trưng và JAVA cũng vậy. JAVA có cấu trúc và quy chuẩn cơ bản của nó. Qua một vài câu hỏi xoay quanh cấu trúc và quy chuẩn JAVA cơ bản, nhà tuyển dụng sẽ hoàn toàn đánh giá được trình độ của bạn đến đâu.

Quy chuẩn trong Java

 • Java phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 • Tên chỉ được bắt đầu bằng A-Z, a-z, $, _
 • Tên không trùng keywords Java.
 • Tên biến và hàm chữ đầu tiên viết thường, chữ cái đầu tiên của từ ghép tiếp theo viết hoa.
 • Tên Class viết hoa chữ cái đầu tiên của từ các từ ghép. public class, Tên trùng với tên file.
 • Tên hằng số viết hoa tất cả các chữ cái, các từ cách nhau bởi dấu _
package jmaster.io;

public class Hello { // Tên Class viết hao chữa cái đầu tiên 
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello Java");


int giaTri = 10;
int giatri = 10; // biến giaTri và giatri là hai biến hoàn toàn khác nhau và độc lập

int x = 10;
// int void = 10 : tránh đặt tên biến là tên keywords Java. VD: void, main, public...

int chieuCao = 3; //

final int HANG_SO = 10; // VD về khai báo hằng số
}

}

Comment trong Java

 • Comment là những dòng ghi chú những đoạn code để ghi nhớ nó
  Cấu trúc:
  Cùng hàng sau dấu //………………
  Nhiều hàng /* ………. */

Các bạn nên sử dụng comment để giải thích rõ logic, tiện theo dõi và ghi nhớ nó.

Chúc các học tập thật tốt và thành công!