Cách sử dụng CSS cho một trang HTML gồm 3 cách. Inline trực tiếp trên thẻ HTML Tag qua thuộc tính styles. Hoặc dùng internal css qua thẻ html style. Và cách tách CSS ra làm một file code riêng sau đó load vào trang HTML qua thẻ link của HTML trên head của trang để đảm bảo CSS load trước cho giao diện website.