Áp dụng CSS cho phần tử HTML dùng selector là ID. Đây là cách áp dụng CSS cho các phần tử HTML duy nhất trên trang, css id chỉ dùng cho một phần tử html có id đó.