Sử dụng chính thẻ HTML làm selector trong CSS là cách mặc định các style cho 1 trang website HTML.