Sử dụng thẻ HTML với các thuộc tính kèm theo để làm selector trong CSS.