Sử dụng phần tử HTML với các trạng thái sự kiện trên giao diện như hover, selected, visit, … để làm selector cho css là một cách rất là hay và thú vị.