Sử dụng CSS display và visibility để ẩn hiện các phần tử HTML trên giao diện linh động theo nội dung data sau này trả về từ backend.