Trang chủ HTML/CSS CSS CSS 10 – CSS Responsive

CSS 10 – CSS Responsive

0
24

Responsive là một định nghĩa phổ biến trong CSS và website ngày nay vì hiện nay có nhiều loại thiết bị màn hình kích thước khác nhau. CSS ngày nay hỗ trợ media query giúp theo dõi sự thay đổi kích thước độ rộng màn hình, từ đó override lại các thuộc tính css của trang để thay đổi.

0 BÌNH LUẬN