Trong bài này chúng ta học cách thao tác với github desktop ở local máy chúng ta.

Lấy code về máy, thêm code, sửa code và đưa code lên. Cũng như thao tác pull code mới về local