Sử dụng github desktop để tạo một folder git ở local, thao tác với dữ liệu. Tạo một github ở local máy của mình, mà không cần phải server, vẫn có thể commit và xem code.