Sử dụng github desktop để check lịch sử thay đổi code, cũng như tính năng ignore bỏ qua các folder, file không cần commit sửa đổi cho dễ nhìn, nhẹ code.