Xử lý xung đột code (conflict) khi làm việc nhóm trên github dễ dàng với phần mềm github desktop. Cũng như, chúng ta có thể dễ dàng lấy lại nội dung ban đầu nếu cần với revert