Sử dụng github desktop để chúng ta merge code từ các nhánh nhỏ vào nhánh master hoặc lớn hơn. Trong git sẽ có nhiều nhánh branch tạo ra từ nhánh master nhằm mục đích phát triển tính năng mới và không ảnh hưởng đến code chính. Sau khi hoàn thiện cần phải merge lại code vào nhánh chính này.