Sử dụng chức năng tạo wiki pages để tạo các trang giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và tài liệu nội bộ cho các thành viên khi code.