Trang chủ Java Java Core Hằng số trong Java

Hằng số trong Java

0
22

Hằng số là gì?

Hằng số là một biến mà giá trị không đổi trong suốt chương trình, tất nhiên ta đã khởi tạo giá trị ngay từ đầu.

Lý do sử dụng hằng:

  • Tạo ra những giá trị vốn thực tế không cho thay đổi, làm chương trình an toàn hơn.
  • Giúp người đọc biết ý nghĩa con số vô cảm trong khoa học như có thể áp dụng giá trị số PI, gia tốc trọng trường,…
  • Sẽ cảnh báo nếu người dùng cố tình thay đổi giá trị sau này. Đảm bảo tính toán vẹn của giá trị.

Cách sử dụng hằng

Trong bài này sẽ chỉ nói về hằng số trong biến. Ngoài ra khái niệm hằng còn có liên quan đến phương thức, hàm sau này thì sẽ giải thích chi tiết trong những bài sau.

Cú pháp khai báo hằng là:

final  <kiểu dữ liệu> <tên biến> = <giá trị hằng>;

Ví dụ:

package jmaster.io;

public class Hangso {
public static final int HANG_SO = 4; 

public static final float SO_PI = 3.14f; 

public static final String TRUNG_TAM_JAVA = "Trung tam Java"; 

public static void main(String[] args) {
System.out.println("Xin chao" + TRUNG_TAM_JAVA);

float chuVi = SO_PI * 2;

System.out.println("chu vi hinh tron" + chuVi);

}

}

0 BÌNH LUẬN