Các thẻ meta, title, heading và paragraph

Thẻ meta , title

•  Hai thẻ được sử dụng trong thẻ head của html •  title: giúp chỉ ra tên trang html
•  meta giúp bổ sung các thông tin khác cho trang

•  Character encode: hỗ trợ hiển thị các ký tự đặc biệt bao gồm tiêng việt.

Thẻ tiêu đề

Thẻ nội dung