Sử dụng thẻ img và thẻ a trong html để hiển thị ảnh và làm menu