Sử dụng thẻ table tag để vẽ các bảng biểu trong giao diện website trực quan và linh động.