Sử dụng thẻ list bao gồm ul, li tag để tạo menu danh sách trong giao diện website.