Sử dụng thẻ div để phân khối giao diện và span để trang trí cho đoạn văn bản trong html