Sử dụng thẻ iframe để nhúng nội dung của 1 website vào trang website của mình. Ví dụ nhúng youtube video và google map