Cách sử dụng các ký tự đặc biệt trong HTML như biểu tượng copyright, tiền tệ, các biểu tượng mặt cười, trái tim với các mã code đặc biệt trong bài học này.