HTML Form bao gồm các phần tử giúp chúng ta xây dựng cá form dữ liệu để người dùng có thể nhập liệu vào và submit dữ liệu lên server. Chúng ta cần phần nắm rõ các phần tử HTML cơ bản này để làm việc nhanh chóng