Sử dụng các thẻ Form nâng cao bao gồm password, file, select, text area giúp đa dạng dữ liệu trong form người dùng trên website. Đây là những thẻ phổ biến hay dùng trong HTML, được hỗ trợ hầu hết trình duyệt