HTML5 bổ sung các thẻ html form cho việc input dữ liệu từ giao diện website như chọn màu sắc, ngày tháng, thời gian, range, step number,… Tuy vậy khi sử dụng các thẻ này, chú ý sự tương thích của các trình duyệt hỗ trợ.