HTML Video giúp chúng ta hiển thị một video trên giao diện website. Một thẻ hỗ trợ trong html5 để play các video mp4/webm. Khi sử dụng chú ý sự hỗ trợ của trình duyệt cho thẻ này.