Các khái niệm cơ bản về lập trình, Lập trình hướng đối tượng OOP là gi? Cần nắm rõ trước khi học lập trình Java.