Khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java. Mục đích sử dụng, điểm mạnh của Java. Và tại sao chúng ta nên học java ngay từ bây giờ.