Thiết lập môi trường lập trình java servlet, cài đặt server tomcat 8 cho việc thực thi các servlet.