Trang chủ Java Java Servlet / JSP Java Servlet 03 – Chu kỳ sống của Servlet và Ví dụ...

Java Servlet 03 – Chu kỳ sống của Servlet và Ví dụ Hello Servlet

0
14

Một Servlet được khởi tạo ở trạng thái bắt đầu với gọi hàm init. Sau đó kết thúc bằng hàm destroy(). Hàm server() sẽ xử lý request và response trong suốt quá trình sống và hoạt động.

0 BÌNH LUẬN