ServletConfig là một đối tượng trong Java Servlet dùng để lấy các thông tin về cấu hình servlet, các biết init params trong servlet.