Java Servlet có thể đọc dữ liệu từ client gửi lên qua request thông qua đường dẫn địa chỉ URL có kèm các biến. Từ đó tạo ra một sự linh động trong tương tác dữ liệu client-server