Đọc dữ liệu được gửi lên từ client trong html form thông qua đối tượng HttpServletRequest với hàm getParameter trong Java Servlet.