Cấu hình trang mặc định trong Java Servlet chúng ta sử dụng thẻ welcome-file-list trong file web.xml. Khi chúng ta truy xuất vào project, mặc định file này sẽ được gọi.