Để redirect hay chuyển hướng trang trong java servlet chúng ta dễ dàng với hàm sendRedirect hoặc mã code response