Trang chủ Java Java Servlet / JSP Java Servlet 13 – Redirect Chuyển hướng trang web trong Java Servlet

Java Servlet 13 – Redirect Chuyển hướng trang web trong Java Servlet

0
63

Để redirect hay chuyển hướng trang trong java servlet chúng ta dễ dàng với hàm sendRedirect hoặc mã code response

0 BÌNH LUẬN