Làm việc với Number trong javascript để hiểu cách thức tính toán và hoạt động, ép kiểu dữ liệu. Check số trong javascript. Từ đây để mình code đúng và check đúng kiểu dữ liệu.