Cách khai báo và sử dụng let, const trong ES6 giúp bạn giới hạn sử dụng của biến, tránh việc khai báo lại và sử dụng nhầm giá trị trong lúc code js.