JSON: là một chuỗi text định dạng của đối tượng Javascript, được sử dụng để truyền tải dữ liệu qua lại giữa các nền tảng do có sự ưu việt trong dung lượng, cấu trúc tự mô tả, dễ sử dụng cho tất cả nền tảng khác nhau như mobile, web, IoT