HTML DOM (Document Object Models) tạo ra các đối tượng JS từ phần tử HTML. từ đó code js có thể thao tác trên các phần HTML dễ dàng hoàn toàn sửa chữa, thay đổi giao diện theo data backend trả về.