Trang chủ Javascript Js Core JavaScript 20 – DOM Elements

JavaScript 20 – DOM Elements

0
3

DOM interface cung cấp các hàm cho JS để tìm kiếm, thay đổi các thuộc tính, nội dung của các phần tử trên giao diện website. DOM là một cách giúp ta kết nối giao diện từ code JS một cách linh động, làm cho trải nghiệm ngừời dùng tốt hơn.

0 BÌNH LUẬN