Thực hành sử dụng JS DOM để validate dữ liệu form nguời dùng.