Thực hành sử dụng DOM JS để ẩn hiện nội dung trên giao diện theo logic nghiệp vụ bài toán.