Thực hành dùng JS HTML DOM để tạo table dynamic từ json và từ form