LocalStorage là một đối tượng dùng để lưu dữ liệu phía client (trình duyệt) dạng key/value và quản lý bởi trình duyệt. LocalStorage thì dữ liệu được lưu mãi mãi đến khi nào bạn xoá đi hoặc clear sạch hết lịch sử dữ liệu và theo từng trang domain khác nhau.