Lombok là một thư viện được sử dụng trong Java để giúp chúng ta loại bỏ bớt những dòng code lặp lại nhiều như hàm set/get và constructor, toString,… Ngoài ra giúp hỗ trợ Lazy load và kiểm tra điều kiện đầu vào của biến.