Sử dụng thư viện lombok qua maven build nhanh gọn và dễ dàng. Chúng ta có thể sử dụng các tính năng của lombok như bình thường.