Sử dụng spring và lombok cùng nhau giúp code trở nên rõ ràng hơn. Loai bỏ được các dòng code lặp lại nhàm chán. Tham khảo code tại https://github.com/dinhduccuong/tutorials/tree/master/springlombok