Trang chủ Java Spring Framework Lombok 06 – Spring Lombok Builder

Lombok 06 – Spring Lombok Builder

0
13

Sử dụng lombok để gen ra hàm builder sử dụng cho việc tạo một đối tượng trong Java là một cách code mới, cũng rất hay được dùng trong Java hiện tại. Nó giống kiểu code javascript.

0 BÌNH LUẬN